+

Contact/aanvraagformulier

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN MAX. ONTZORGD (laatste versie bijgewerkt in mei 2022)

Artikel 1 Algemeen


In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Opdrachtgever: de partij die de opdracht geeft.
2. Opdrachtnemer: de partij die de opdracht uitvoert (te weten: Max. ontzorgd, gevestigd te Bennekom onder KvK-nummer: 83155783).
3. Partijen: Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen.
4. Opdracht: iedere opdracht tot het verrichten van diensten welke tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die opdracht.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen de Opdrachtnemer en de Opdrachtgever, behoudens afwijkingen op deze voorwaarden, welke door beide partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd. Afwijkingen op deze voorwaarden gelden slechts voor de duur van één opdracht.

Artikel 3 Offertes

De door de Opdrachtnemer gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende
30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever binnen 30 dagen schriftelijk is bevestigd.

Artikel 4 Incidentele opdracht

Indien tijdens de uitvoering van een opdracht werkzaamheden zijn verricht ten behoeve van Opdrachtgever, welke niet vallen onder een overeenkomst of een opdrachtbevestiging, dan wordt vermoed dat deze werkzaamheden in incidentele opdracht voor de Opdrachtgever zijn verricht.

Artikel 5 Terbeschikkingstelling van informatie door de Opdrachtgever

1.  De Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke de Opdrachtnemer overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen.
2. De Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
3. De uit het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden voortvloeiende extra kosten ontstaan zijn voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 6 Uitvoering van de opdracht

1. De Opdrachtnemer is gehouden de opdracht uit te voeren naar beste vermogen en te handelen zoals van een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar mag worden verwacht.
2. De Opdrachtnemer kan evenwel niet instaan voor het bereiken van enig beoogd resultaat. De Opdrachtnemer garandeert en pretendeert geen juistheid of volledigheid in de door haar afgegeven adviezen en/of documenten.
3. Bovendien kan de Opdrachtnemer wegens de gecompliceerde aard van de opdracht van een opdracht afzien ofwel doorverwijzen naar een specialist.
4. De Opdrachtnemer is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht onder eigen verantwoordelijkheid gebruik te maken van gekwalificeerde personen.

Artikel 7 Geheimhouding

1. De Opdrachtnemer is, tenzij zij een wettelijke of beroepsplicht tot bekendmaking heeft, verplicht tot geheimhouding tegenover derden.
2.  De Opdrachtnemer is niet gerechtigd de informatie welke aan haar door de Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval de Opdrachtnemer voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiel, of strafrechtelijke procedure, waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
3. De Opdrachtnemer zal haar verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 8 Intellectueel eigendom

1. De Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de opdracht van de Opdrachtgever, voor zover deze uit de wet voortvloeien.
2. Het is de Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden producten, adviezen, (model)contracten en andere geestesproducten van de Opdrachtnemer, een en ander in de ruimste zin des woords (al dan niet met inschakeling van derden) te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren.
3. Indien de Opdrachtgever handelt in strijd met hetgeen in artikel 8 van deze algemene voorwaarden is bepaald, op welke manier ook, dan verbeurt zij een boete van €2.500,– voor elke gemaakte overtreding.

Artikel 9 Honorarium

1. Het honorarium van de Opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt.
2. Het honorarium van de Opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand in rekening worden gebracht, tenzij Opdrachtgever en Opdrachtnemer hierover andere afspraken hebben gemaakt.
3. Over alle door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

Artikel 10 Betaling

1. Betaling door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer vindt maandelijks plaats binnen 5 werkdagen na de factuurdatum.
2. Betaling dient te geschieden in Nederlandse valuta door middel van overmaking ten gunste van een door de Opdrachtnemer aan te wijzen bankrekening.
3. Indien de Opdrachtgever niet binnen de onder 10.1 genoemde termijn heeft betaald, is de Opdrachtnemer gerechtigd, nadat zij de Opdrachtgever tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer, vanaf de vervaldag de Opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening. Tevens is de Opdrachtnemer gerechtigd de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten tot het moment dat de Opdrachtgever alsnog aan zijn verplichtingen op de overeengekomen wijze voldoet en is al hetgeen de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.
4. Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die de Opdrachtnemer maakt als gevolg van de niet-nakoming door de Opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag.
5. Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Opdrachtgever naar het oordeel van de Opdrachtnemer daartoe aanleiding geeft, is de Opdrachtnemer gerechtigd van de Opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door de Opdrachtnemer te bepalen vorm, onverminderd zijn overige rechten. Indien Opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is de Opdrachtnemer gerechtigd tot de onder 10.3 genoemde opschorting en/of onmiddellijke opeising.

 1. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn Opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke Opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.
  6.  Elke betaling strekt steeds ter afdoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en eventueel gemaakte invorderingskosten, en in de tweede plaats van de oudste nog openstaande facturen. Een en ander geldt ongeacht het feit dat de Opdrachtgever bij de betaling refereert aan een andere jongere vordering.

Artikel 11 Leveringstermijn

1. Is de Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in, dan nadat de betaling geheel is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel ter beschikking van de Opdrachtnemer zijn gesteld.
2. Termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, zijn slechts te beschouwen als een fatale termijn indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen. 

Artikel 12 (Tussentijdse) opzegging van de overeenkomst

1. De Opdrachtgever en de Opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk en gemotiveerd opzeggen. Alsdan behoudt de Opdrachtnemer haar recht op het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.
2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.
3. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid, waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Opdrachtnemer vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling.
4. Bij een opzegging behoudt de Opdrachtnemer zijn recht op het honorarium voor reeds verrichte werkzaamheden en vergoeding van gemaakte onkosten, welke niet in dit honorarium zijn begrepen.
5. Bij opzegging door de Opdrachtgever heeft de Opdrachtnemer eveneens recht op vergoeding van de door hem aantoonbaar geleden schade voortvloeiend uit deze opzegging. De vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 13 Opschorting en ontbinding van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst.
 2.  Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die daardoor direct en indirect (zijn) ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze
  niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 14 Overmacht

 1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.
 5. Bij overmacht behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor om naar eigen inschatting en inzicht een passende oplossing aan te bieden.

Artikel 15 Annulering/verzetting van de afspraken/overeenkomst

 1. Een annulering door de Opdrachtgever tot tenminste 4 weken voor aanvang van de opdracht kan kosteloos geschieden.
 2. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen een periode van minder dan 4 weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 25% verschuldigd.
 3. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen een periode van minder dan 3 weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 50 % verschuldigd.
 4. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen een periode van minder dan 2 weken voor aanvang van de opdracht is opdrachtgever 75% verschuldigd.
 5. Bij een annulering door de Opdrachtgever binnen een periode van minder dan 1 week voor aanvang van de opdracht is Opdrachtgever 100% verschuldigd.
 6. Opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Opdrachtnemer.

Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtnemer is jegens de Opdrachtgever aansprakelijk voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht, voor zover de tekortkoming bestaat in het niet in acht nemen van de zorgvuldigheid en deskundigheid waarop bij de uitvoering van de opdracht mag worden vertrouwd. Opdrachtnemer is evenwel niet aansprakelijk voor:
  –  bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade welke het gevolg is van de verstrekking van onjuiste of onvolledige gegevens of informatie door of namens de Opdrachtgever aan de Opdrachtnemer of welke anderszins het gevolg is van een handelen of nalaten van of namens de Opdrachtgever;
  – bij de Opdrachtgever of derden ontstane indirecte schade of gevolgschade;
  – bij de Opdrachtgever of derden ontstane schade waarvoor de Opdrachtgever zich heeft verzekerd.
 2. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor een tekortkoming in de uitvoering van de opdracht alsmede voor een onrechtmatige daad is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever naar de maatstaf van het bepaalde in artikel 9 als honorarium (exclusief omzetbelasting) aan Opdrachtnemer heeft betaald en/of nog verschuldigd is ter zake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft of waarmede deze verband houdt, dan wel – indien hoger en voor zover van toepassing – het bedrag dat op grond van de door Opdrachtnemer gesloten verzekeringsovereenkomst ter zake wordt uitgekeerd.
 3. Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twaalf maanden nadat de Opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij de Opdrachtnemer te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding is vervallen.
 4. De Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden, daaronder mede begrepen personeel van Opdrachtgever en anderen die bij de Opdrachtgever betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever.
 5. De uit het bovenstaande voortvloeiende uitsluitingen of beperkingen van de aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gelden niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de Opdrachtnemer.

Artikel 17 Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.
2.  Alle geschillen die verband houden met overeenkomsten tussen de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de Opdrachtnemer is gevestigd.